اعضای شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان

 
 

 

عزیزقلی زمانپور

ریاست شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان

شهباز حیدری

نائب رییس شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان

علی زمانپور

دبیر شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان

محمود جعفری شهنی

دبیر شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان

غضبان حکمت نژاد

عضو شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان

مهرداد حاجتی بیرگانی

عضو شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان

محسن پیرعباسی

عضو شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان