جلسه اعضای شورای اسلامی شهر با معاونت و مسئولین واحد‌های حوزه خدمات شهری، در راستای ارائه خدمات مناسب به شهروندان مسجدسلیمان