جلسه اعضای شورای اسلامی شهر با حوزه ی معاونت فنی و امور زیربنائی شهرداری در جهتِ بررسی های فنی و تخصصی پروژه های شهری