با هفت رای اعضای شورای اسلامی شهر، شهباز حیدری به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان انتخاب گردید

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، شهباز حیدری با اکثریت آرا، بعنوان رئیس شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان انتخاب گردید. گفتی است پیش از این شهباز حیدری به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی عهده دار این مسئولیت بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرداری و شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان، شهباز حیدری با اکثریت آرا، بعنوان رئیس شورای اسلامی شهر مسجدسلیمان انتخاب گردید.

گفتی است پیش از این شهباز حیدری به عنوان نایب رئیس شورای اسلامی عهده دار این مسئولیت بود.