بازدید میدانی اعضای شورای اسلامی شهر به همراه ریاست اداره میراث فرهنگی و گردشگری، در راستای استفاده بهینه از ظرفیت های جذب گردشگری تپه سر مسجد شهرستان مسجدسلیمان